תנאי השימוש של CleanBox

חברת CleanBox בע"מ ("CleanBox") מקשרת בין ספקים סיטונאים של שירותי ניקוי יבש, כביסה וגיהוץ ("שירותי המכבסה") לבין צרכני קצה, וכן מאפשרת מסירה ואיסוף של חבילות ומשלוחים ("שירותי המשלוחים" וביחד עם שירותי המכבסה: "השירותים"), והכל באמצעות מערכת הלוקרים של החברה ("הלוקרים" וביחד עם השירותים: "המערכת").

תנאי השימוש המובאים להלן ("תנאי השימוש") חלים על השימוש שלך באתר האינטרנט של CleanBox בכתובת האינטרנט www.cleanbox.co.il  ("אתר האינטרנט") ועל השימוש שלך בשירותים המסופקים על ידי CleanBox באמצעות המערכת. 

בכל מקום שבו יש שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה.  

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. בעצם הרישום או השימוש במערכת, או הכניסה לאתר האינטרנט, אתה נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה, ואתה מסכים כי תנאי שימוש אלה יחייבו אותך, וכי תציית לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש במערכת ובאתר האינטרנט, ואתה מאשר כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין CleanBox לבינך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש או גישה למערכת או לאתר האינטרנט ומכל שימוש בשירותים. 

CleanBox רשאית להתיר לך לעשות שימוש במערכת ובאתר האינטרנט ו/או למנוע ממך את הכניסה אליהם, בכל זמן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. CleanBox שומרת על זכותה לשנות או להפסיק, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, את הפעלת המערכת או אתר האינטרנט ו/או לסרב לספק לך שירותים ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של CleanBox. בנוסף לאמור לעיל, אתה מאשר כי ייתכן שיחולו שינויים בשירותים אשר יסופקו לך ע"י CleanBox, וכי אפשר ששירותים אלה ישונו, יצומצמו, יורחבו במונחים של תוכן או צורה או כי הם יופסקו בכל זמן. אתה מסכים כי CleanBox אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות המערכת, השירותים או אתר האינטרנט, וכן אינה אחראית בגין התכנים אשר נכללים באתר האינטרנט.

תנאי השימוש עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת ומבלי שתינתן לך על כך כל הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך במערכת, בשירותים או באתר האינטרנט לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

השירותים אשר מוצעים על ידי CleanBox הם שירותים עבור צרכנים יחידים או גופים שיש להם כשרות משפטית להתקשר בחוזים מחייבים על פי הדין הרלוונטי החל.

אינך חייב להירשם על מנת להשתמש במערכת או לבקר באתר האינטרנט. אולם, על מנת לקבל שירותים מסוימים מהמערכת ומאתר האינטרנט, לרבות היכולת לבקש שירותים, עליך לפתוח חשבון (להלן: "חשבון"). עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון, לרבות מספר טלפון סלולרי וכתובת דואר אלקטרוני נכונה ומדויקת על מנת לקבל הודעות מ-CleanBox. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מ-CleanBox. עליך להודיע ללא דיחוי ל-CleanBox על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלך או בחשבון שלך או על כל פגיעה אחרת באבטחה. בעצם קבלת תנאי שימוש אלה, אתה מאשר ומתחייב כי כל המידע שתספק ל-CleanBox הוא מידע אמיתי ומדויק. חל איסור על כל בקשות לקבלת שירותים שיש בהן משום שקר או מרמה. CleanBox אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך למלא אחר תנאים אלה או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמה שלך או בחשבון שלך או בשל כל פגיעה אחרת באבטחה; הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו ל-CleanBox או לאחרים בשל שימוש שכזה.

 נכון למועד זה, השימוש במערכת על ידי לקוחות פרטיים (כפי שיוגדרו על ידי CleanBox מעת לעת) לצורך הזמנת השירותים אינו כרוך בתשלום דמי מנוי חודשיים. התשלום עבור השירותים של CleanBox יתבצע בכרטיס אשראי ולאחר ביצוע החיוב תשלח חשבונית קבלה היישר לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק הלקוח בעת פתיחת החשבון כאמור לעיל, בגין התשלום כאמור. שליחת חשבונית הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) קבלת חשבונית הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (2) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי CleanBox במידה שחשבונית הקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או ו/או קידום מכירות  ו/או דואר זבל; (3) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.

​CleanBox תעשה ככל יכולתה למנוע שיבושים ותקלות במסגרת השירות אותו היא מספקת. יחד עם זאת, CleanBox לא תישא בכל אחריות במקרה של שיבושים או בעיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, CleanBox אינה נותנת כל הבטחה כי השירות יהיה זמין בכל איזור ו/או בכל זמן. לפיכך, CleanBox אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר לשימוש בשירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, CleanBox אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות למעשים או למחדלים של ספקי השירותים, של עובדיהם והשימוש בשירות הינו על דעתך ואחריותך בלבד והינך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. כמו כן, איחור של עד 5 ימי עסקים מהמועד שבו נקבעה החזרת הכביסה או פריטי הניקוי, או מהמועד המתוכנן למסירה או איסוף של חבילה, לא יחשב כאיחור והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין איחור מסוג זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הטיפול בבגדים שלך נמצא בראש מעיינינו. אנו שואפים לספק שירות יוצא דופן. בעוד אנחנו מאוד זהירים ומשתדלים מאד לטפל בכל הבגדים בזהירות, אנחנו לא יכולים להבטיח מפני אובדן צבע, הורדת צבע, התכווצות של בגדים או לשאת באחריות על חרוזים, שרוכים, הדבקות, הדפסות, פייטים, כפתורים, חגורות ואביזרים נוספים המהווים תוספים לבגד. כמו כן, לא נוכל לקחת אחריות על מוצרי עור, תוספי עור וחומרים ותוספים דמויי עור. כל מוצר עור עובר תהליכים שונים ותהליכי הניקוי היבש עלולים להסיר צבע או לגרום לשחיקה של העור. בנוסף, CleanBox לא תוכל לקחת אחריות על פריטים שלא יכולים להעשות בתהליך רגיל של כביסה אם פריטים אלה לא הופרדו על ידי הלקוח מיתר הכביסה. על הלקוח להפריד פריטים שלא ניתן לכבס או שלא ניתן להכניס למייבש. כל הכביסה במשקל נעשית ב 30-40 מעלות ובייבוש חם במייבש. כמו כן, לא נוכל לקחת אחריות על בגדים בלויים שנמסרו לנו ונוצרו בהם חורים קטנים או נזקים דומים. אין CleanBox נושאת באחריות על פריטים בודדים בתוך כביסה שנשלחה במשקל או כל אחריות אחרת לכביסה במשקל. בכל מקרה של נזק לבגדים, ולמרות שנזקים אלו אינם באחריותה של CleanBox, הפיצוי ללקוח לא יעלה על פי עשרה (10) מערך השירות עבור הפריט הספציפי וזאת ללא קשר למותג, מחיר או מצבו של הבגד. זאת בהתאם לתקנים בינלאומיים ולמקובל בענף הניקוי היבש והכביסה בישראל. כל פריט פגום חייב להיות מדווח ל-CleanBox בכתובת הדוא"ל info@cleanbox.co.il ולהיות מוצג לבחינתה של CleanBox תוך שישה (6) ימים מיום השירות. אם עלות הנזק עולה על 350 ₪ הפריט חייב להיבדק במעבדה המוסמכת לשם כך והפועלת על פי תקנים בינלאומיים בתחום הטקסטיל. כל אובדן של פריט חייב גם כן להיות מדווח ל-CleanBox תוך שישה (6) ימים מיום השירות. CleanBox תעשה כל מאמץ לאתר את הפריט אך אם לא תצלח, הפריט יוכרז אבוד רק בתום עשרים (20) ימים מיום הדווח ל-CleanBox. גם במקרה זה לא יחרוג הפיצוי ללקוח מהפיצוי הנ"ל.

CleanBox לא תיקח אחריות על פריטים שנכחו בתוך בגד או שנמסרו בטעות כגון כסף, שעונים, עטים, חפתים, תכשיטים או כל פריט אחר שאיננו קשור לשירות שהחברה מספקת.

איסוף והחזרת הפריטים מהלוקרים יעשו ע"י איש שירות מטעם CleanBox. עם החזרת הפריטים אל הלוקר, ישלח אליך מסרון SMS על מנת שתדע שהפריטים שלך ממתינים לך בלוקר. על מנת שנוכל לתת שירות מיטבי ללקוחותינו, אנו מבקשים שתדאג לפנות את הפריטים מהלוקר בתוך 48 שעות. ככל שלא תעשה כן תחוייב בדמי איכסון בסך 15 שקלים בגין כל יום איכסון נוסף. במקרה הצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, CleanBox שומרת לעצמה את הזכות לפנות את הלוקר לאחר 72 שעות ממועד שליחת המסרון כאמור, ולהעביר את הפריטים שלך לאיכסון במחסני CleanBox.

CleanBox תפיץ חבילות ומשלוחים ללוקרים בתנאי שיעמדו במידות המקסימליות של 45*50*80 ובמשקל של עד 15 ק"ג לחבילה. דמי השירות יכולים להשתנות מעת לעת, והם אינם ניתנים להשבה. המחיר המחייב הינו המחיר במועד קבלת השירות.

CleanBox רשאית, לפי שיקול דעתה, לחייב אותך בחיוב נוסף בגין משלוחים החורגים ממגבלות הגודל והמשקל בדמי שירות נוספים; לסרב להעביר אליך משלוחים חריגים כאמור; לחייב אותך לקבל את המשלוח במקום השונה ממיקום הלוקר אליו המשלוח היה מתוכנן להגיע ו/או להחזיר על חשבונך את המשלוח לשולח.

הנך מתחייב בזאת שהשימוש בשירות ייעשה בהתאם לכל דין, ומתחייב להימנע מהזמנת משלוחים שתכולתם, הזמנתם, שילוחם או מסירתם אסורה על פי כל דין, לרבות על דרך של מסירתם לקטין או לאדם אחר שאינו מזמין השירות.

CleanBox אינה אחראית לכל נזק למשלוחים או לתכולתם, לרבות נזקי גניבה, נזקי טבע, מקרי ונדליזם ו/או כל אבדן או נזק אחר הדומה לו, ואחריותה מוגבלת למקרים של רשלנות חמורה מצידה.

CleanBox לא תהיה אחראית, בשום מקרה, לנזקים שאינם נזקים ישירים בין אם נזק מיוחד ו/או כללי, נזק עקיף ו/או נזק משני העולה משימוש בשירותי המשלוחים. בכל מקרה גובה אחריות החברה בגין שירותי המשלוחים מוגבל לסך של 350 ₪ ולא יעלה על פי עשרה (10) ממחיר השירות הספציפי.

בגין יבוא לישראל/יצוא לחו"ל של משלוחים חלות עלויות שונות לרבות בגין אחסנה, שחרור ממכס, עמילות, גירעונות מס, קנסות ועוד. מובהר כי CleanBox אינה אחראית למיסים, מכסים, מע"מ, אגרות, היטלים, דמי הרשאה ותשלומי חובה מכל סוג שהוא אשר יוטלו בקשר ו/או עקב משלוח חבילה על ידי הרשויות ו/או כל גוף מוסמך אחר בישראל ובחו"ל. על משלוחים כאמור יחולו ההוראות הבאות:

במשלוח אשר בגינו נדרש תשלום מיסים, מכסים מע"מ, אגרות, היטלים, דמי הרשאה, תשלומי חובה, תשלום גוביינא, תשלום בעת קבלה (cash on delivery) או כל תשלום אחר בקשר ליבוא/יצוא, לשחרור ממכס ו/או למסירתו לחברה מהגורם המייבא/ מסירתו מהחברה לגורם המייצא (דואר ישראל, חברות בלדרות, חברת שילוח, מסופי מטען, מחסני בונדד וכדומה), יוצעו ללקוח (במייל או בטלפון) החלופות הבאות :(1) על הלקוח להסדיר בעצמו את התשלום כך ש-CleanBox תקבל את המשלוח כאשר הוא זמין להפצה אל הלוקר ומשוחרר מכל תשלום; (2) במשלוח באמצעות דואר ישראל: שימוש בשירות CleanBox לתשלום עלויות השחרור. במקרה זה לעלות השחרור כפי שתיתבקש ע"י דואר ישראל יתווספו דמי טיפול שישולמו ל-CleanBox: (א) בגין תשלום עלות שחרור משלוח של עד 150 ש"ח: דמי טיפול בסך 15 ש"ח; (ב) בגין תשלום עלות שחרור משלוח בין 151-500 ש"ח: דמי טיפול בסך 20 ש"ח; (ג) בגין תשלום עלות שחרור משלוח בין 501-1,000 ש"ח: דמי טיפול בסך 30 ש"ח; (4) בגין תשלום עלות שחרור משלוח מעל 1,000 ש"ח: על הלקוח לטפל עצמאית בשחרור המשלוח. תשלום עלות שחרור המשלוח ודמי הטיפול ייגבו מכרטיס האשראי של הלקוח בעת איסוף החבילה מהלוקר.

משלוח אשר התשלום בגינו לא יוסדר, מכל סיבה שהיא, יישאר בידי הגורם המייבא/המייצא/המפיץ (חברת משלוחים, חברת שילוח, חברת בלדרות, דואר ישראל) ועל הלקוח להסדיר את שחרור המשלוח והפצתו ישירות מול אותו גורם.

השימוש במערכת ובאתר האינטרנט של CleanBox כפוף לרישיון שבמסגרתו מעניקה לך CleanBox רישיון גישה מוגבל למערכת ולאתר, על מנת לעשות בהם שימוש אישי, בהתאם לתנאים ובכפוף להוראות של רישיון למשתמש קצה לשימוש במערכת. על מנת להשתמש במערכת אתה חייב שיהיו ברשותך טלפון נייד או מחשב אשר תואמים את דרישות השירותים. CleanBox אינה אחראית לכך כי המערכת תהא תואמת לטלפון הנייד או למחשב שלך.

אנו חותרים לכך כי אתר האינטרנט יהיה מדויק, ככל האפשר ובאופן סביר. עם זאת, מאחר שCleanBox מסתמכת על נתונים מסוימים אשר מסופקים לה על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, ל-CleanBox אין שליטה על מידת האמת והשלמות של המידע אשר מועבר אליה על ידי צדדים שלישיים אלה. CleanBox אינה מתחייבת או ערבה לכך כי תיאורי השירותים או התכנים האחרים של אתר האינטרנט הם מדויקים, מלאים, אמינים, עדכניים, וללא שגיאות. כלל השירותים של CleanBox מוצעים לך כפי שהם ("As Is") ולפי זמינותם ("As Available"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד CleanBox, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה. CleanBox אינה מתחייבת כי השירות ו/או המערכת יעמדו בדרישותיך, לא יופרעו או לא יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא תקלות, טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת וכיוצ"ב. 

כל זכויות הקניין הרוחני במערכת ובאתר האינטרנט, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של CleanBox, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו ל-CleanBox להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם החברה, המערכת, הדומיין, סימני המסחר המופיעים במערכת ובאתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים ("לוגו"), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, הטקסט, הגרפיקות, הסמלים, קטעי וידאו, תמונות וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול במערכת או באתר, לרבות קוד המחשב וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של CleanBox מראש ובכתב.

מבלי לפגוע באמור לעיל, אינך רשאי: (1) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך או לפרק כל חלק של המידע במערכת או באתר האינטרנט, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק מהמידע במערכת או באתר האינטרנט, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע בכל מערכת או אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של CleanBox או את המערכת או את אתר האינטרנט מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב מ-CleanBox; (3) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של CleanBox (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט); (4) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל מבקר או משתמש אחר במערכת או באתר האינטרנט, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על מבקרים או משתמשים במערכת או באתר האינטרנט ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mining); (5) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על ידך; (6) להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג או סוכן של CleanBox, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים; (7) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר למערכת או לאתר האינטרנט, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (8) לפגוע בפעולתה של המערכת או של אתר האינטרנט או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את המערכת או את אתר האינטרנט או מאפשרים את זמינותם, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (9) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע, למערכת או לאתר האינטרנט; (10) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של המערכת או של אתר האינטרנט ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב מ-CleanBox; (11) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע הקיים במערכת או באתר האינטרנט; (12) להעביר כל מידע אשר הופק מהמערכת או מאתר האינטרנט ללא הרשאה מוקדמת בכתב מ-CleanBox; (13) להעביר או להמחות את הסיסמה שלך, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (14) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו של המערכת אשר דורש סיסמה ללא שקיבלת לשם כך סיסמה מ-CleanBox; (15) להשתמש במערכת לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת הגישה שלך למערכת או לאתר האינטרנט ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את CleanBox או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את התנאים האלה, או שתפעל בקשר עם המערכת או עם אתר האינטרנט בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד CleanBox על ידי צד שלישי כלשהו בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו. שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו ל-CleanBox או מי מטעמה.